חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

עתירת צוות נגד רשות המסים: שאלות ותשובות לאחר מתן פסק דין

שאלה: מה הייתה הנחיית רשות המסים ש"צוות" עתר כנגדה לבית המשפט?

תשובה: ההנחיה הייתה למופ"ת, משלמת הקצבאות של גמלאי צה"ל, לנכות מקצבאות גמלאי צה"ל מס בשיעור מלא, מבלי להתחשב בפטורים הקבועים בסעיף 9 א' לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש). ההנחיה הייתה לנהוג כך גם כאשר גמלאי צה"ל סיימו את ניכוי ההיוון מקצבתם ושבו לקבל את הקצבה במלואה.


 

שאלה: ומה עכשיו לאחר המשפט?

תשובה: הנחיה זו שונתה כדרישת העתירה של צוות.


 

שאלה: במי פגעה במיוחד ההנחיה שבוטלה?

תשובה: במי שהיוונו בעבר חלק מקצבתם וחזרו לקבל את הקצבה במלואה.


 

שאלה: מה הייתה מהות המחלוקת?

תשובה: לעמדת רשות המסים, גמלאי שהיוון קיבל כבר בעת ההיוון את הטבת המס, בשל אותו חלק מקצבתו שהיוון. הוא מיצה את זכותו להטבת מס זו. לשיטתם ולעמדתם, בתום תקופת ההיוון הוא אינו זכאי להטבת המס ולא ישוב ויקבלה משום שכבר נהנה ממנה.

 

לעומת זאת, לטענת צוות, בתום תקופת ההיוון צריכה לחזור הטבת המס וכל גמלאי רשאי לשוב וליהנות ממנה.


 

שאלה: האם צה"ל ומופ"ת היו מחויבים לבצע את הנחיית רשות המסים?

תשובה: כן, שכן היא הרשות המוסמכת לעניין זה.


 

שאלה: מה היו נימוקי רשות המסים בבית המשפט להצדקת הנחייתה?

תשובה: לגישת רשות המסים, משהיוונו הגמלאים את קצבתם הרי שמדובר בהיוון "לכל החיים", והטבת המס נוצלה במלואה במועד ההיוון, שהיה, כאמור, במקורו לכל החיים, וזאת על פי בחירת הגמלאי עצמו במועד ההיוון.


 

שאלה: ומה הייתה עמדת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה?

תשובה: הם תמכו בעמדת רשות המסים ולא קיבלו את נימוקי צוות. לעמדתם, העובדה שהחוק ותקנות ההיוון תוקנו במהלך השנים בכך שאפשרו לגמלאים שהיוונו לכל החיים, לסיים את תשלומי ההיוון בהגיעם לגיל 70 או לגיל 65, ובהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בתקנות, אין בה להשפיע על המיסוי ואין בה להקנות שיעורי פטור נוספים כלשהם.

 

עמדתם הייתה כי גמלאים ותיקים שבחרו להוון חלק מקצבתם בסכום חד פעמי בפטור ממס מיצו באופן מלא את הטבת המס שניתנה להם.


 

שאלה: אבל תקופת ההיוון תוקנה לפי התקנות.

תשובה: הנחיית רשות המסים שהופצה ב-1.1.2020 הייתה כי אין זה משנה. אמנם לצוות היו בעבר הישגים שהביאו לקיצור תקופת הניכוי בשל ההיוון, אבל לגישת רשות המסים תיקון תקנות ההיוון והפסקת ניכויי ההיוון מהקצבה, הינם במישור שבין משלם הקצבה, כלומר, משרד הביטחון, לגמלאי, ואין בה להשפיע על מישור המס.

 

עמדתם הייתה כי המועד הקובע בעניין מיסוי עסקת ההיוון הוא מועד ההיוון עצמו, שבו נקבעת גם תקופת ההיוון כפי שהייתה אז. לגישתם, גמלאי צה"ל שהחליט אותו יום להוון את קצבתו בהתאם לתקנות, חזקה שאותו גמלאי עשה זאת לאחר ששקלל גם את השלכות המס הנובעות מהחלטתו. כלומר, המועד הקובע לפי תקנות היוון (עוד טרם תיקונן) הוא מועד קבלת ההחלטה על הבחירה בהיוון לכל החיים. במועד זה מתקבעים התנאים וההטבות, ובכללם – הטבות המס.


 

שאלה: מה הייתה אם כך תמצית המחלוקת?

תשובה: לגישת רשות המסים, במועד ההיוון "הסכים" המחוקק להעניק את הפטור על הסכום הגדול המהוון שחושב בהתאם לאמת מידה של "כל החיים", וזאת ב"תמורה" להפחתת אותו הפטור החודשי על פני אותה התקופה. על כן, גישתם הייתה כי גם אם הסתיימו ניכויי ההיוון יש להמשיך ולחייב במלוא המס את הקצבאות.

 

יתרה מכך, וגם אם תקנות ההיוון משנות ומקצרות את תקופת ההיוון, הרי שבהעדר הוראת חוק מפורשת כלשהי המקנה זכאות לפטור ממס, תוצאת המס אינה יכולה להשתנות או להיות מושפעת מעדכון ותיקון תקנות ההיוון ולהפסקת ניכויי ההיוון מהקצבה.

 

כלומר, גישתם, כפי שהייתה, כי העובדה שבעת תיקון תקנות ההיוון, שבוצע בשנת 1992, לא שונה סעיף 9א(ה) לפקודת מס הכנסה ולא נקבעה הוראה מפורשת בחוק המתירה מתן פטור ממס על הקצבה בעת שהופסקו ניכויי ההיוון, הרי שאין מקום לפרשנות כאילו פקודת מס הכנסה מזכה בפטור ממס, בעת שהופסקו ניכויי היוון.


 

שאלה: ומה הייתה עמדת צוות בבית המשפט?

תשובה: עמדת צוות שללה גישתן ומסקנתן זו של רשות המסים והפרקליטות. מכל בכל, עמדת צוות דרשה כי הטבת המס תשוב ותחושב במלואה בתום תקופת הניכוי (ההחזר) בשל ההיוון.

 

במהלך המשפט, ובעקבות המלצות של בית המשפט, שקלו רשות המסים והפרקליטות מחדש עמדתן וחזרו בהן מעמדתן הראשונה. הן הסכימו כעמדת צוות כי הגמלאי לא מיצה את הטבת המס בעת ההיוון, גם כאשר ידע אותה עת כי הניכוי וההפחתה מהקצבה בשל ההיוון הם לכל החיים. הוסכם על דעת פרקליטות המדינה כי הטבת המס תשוב אליו. רשות המסים הוציאה, בהסכמת צוות, הנחיה חדשה תקפה במקום זו שבוטלה.


 

שאלה: ממתי חלה ההנחיה החדשה?

תשובה: רטרואקטיבית מתחילת שנת 2020, מועד בו נכנסו לתוקף הכללים בהתאם להנחיה ש"צוות" תקפה בבית המשפט ובוטלה.


 

שאלה: ומה מהותה של ההנחיה החדשה?

תשובה: הטבת המס חוזרת גם אם תקופת החזר ההיוון קוצרה במועד כלשהו לאחר פרישתו ולאחר ההיוון. העיקרון המנחה הוא "שיטת המקדם". המקדם אשר בטבלאות בתקנות ההיוון יחול גם על החזרת הטבת המס. הוא משתנה כמובן מאדם לאדם, בהתאם לגיל בו הוון ולתקופת ההיוון.

 

ניתן לראות במקדם ההיוון אשר בתקנות ההיוון את תקופת הזמן, שתהיה גם תקופת ההיוון לצורך מס.


 

שאלה: אני לא יודע לחשב ולא רוצה להעסיק לשם כך רואה חשבון. מה אני עושה?

תשובה: ההמלצה העיקרית שלנו וגם של מופת תהא לפנות לגורם מקצועי.


 

שאלה: מה לגבי תקופת הביניים?

תשובה: מיד עם הגשת העתירה לבית המשפט עתר "צוות" לבית המשפט לקבלת צו ביניים, אשר הקפיא את המצב, ואכן, החלטות בית המשפט ניתנו מעת לעת לבקשת צוות.


 

שאלה: מה זה אומר לגבי?

תשובה: זה אומר שההנחיה הקודמת שבוטלה בבית המשפט כמו לא הייתה מעולם.


 

שאלה: אני בכל זאת שילמתי בתקופה זאת, בתקופת הביניים, בהתחשבנות שעשיתי עם רשות המסים, בעזרת רואה החשבון שלי, לפי הכללים שבוטלו.

תשובה: אם כך, מגיע לך, ככל הנראה, החזר כספי, על פי חישוב מתוקן. כל מקרה לגופו, מצריך בדיקה של גורם מקצועי.


 

שאלה: בתקופה זו קיזז פקיד השומה שלי סכומים מדו"ח המס שהגשתי לפי הכללים וההנחיות שהיו.

תשובה: אם כך, מגיע לך, ככל הנראה, ביטול הקיזוז והחזר כספי, לפי הכללים החדשים. כל מקרה לגופו, מצריך בדיקה של גורם מקצועי.


 

שאלה: אני חושש שפקיד השומה שלי לא מודע לכללים החדשים ואיפול בין הכיסאות.

תשובה: צוות דאג לכך כחלק מההסדר שנעשה בבית המשפט. רשות המסים תוציא הנחיות חדשות תואמות לפקידי השומה. ניתן לקבל את הנחיית רשות המסים החדשה לפקידי השומה.


 

שאלה: אני בן 66 ותקופת החזר ההיוון שלי הסתיימה לפי ההסדר שהשיג צוות בשנת 2012. האם גם אני אוכל ליהנות מהטבת המס?

תשובה: גם עליך כעיקרון חלים הכללים החדשים. תוכל ליהנות מהטבת המס בהגיעך לזכאות ובהתאם לתקנות ההיוון. הכללים חלים לגבי כל מי שלקח היוון במסלול גיל 70 וסיים להחזיר את ההיוון. גובה ההטבה מצריכה בדיקה של כל מקרה לגופו על ידי גורם מקצועי/פקיד השומה.


 

שאלה: אני בן 79 ונאמר לי כי הטבת המס כבר לא תועיל לי, שכן, הטענה של רשות המסים היא בזמן שהיוונתי כבר "אכלתי את העוגה" ואת ההטבה לכל החיים.

תשובה: אכן זו הייתה עמדת רשות המסים, אבל היא השתנתה, לטובתך. גם אתה זכאי למלוא ההטבה לפי "שיטת המקדם", כלומר, המקדם לפי תקנות היוון. סביר להניח כי אתה זכאי כבר עתה למלוא הטבת המס, אם חזרת לקבל את מלוא הקצבה. הכול כאילו לא היוונת. הכללים חלים לגבי כל מי שלקח היוון במסלול גיל 70 וסיים להחזיר את ההיוון . גובה ההטבה מצריכה בדיקה של כל מקרה לגופו על ידי גורם מקצועי/פקיד השומה.


 

שאלה: חבר שלי הוא גמלאי צה"ל בן 76 שהיוון בשנת 1994. האם יש שוני בכללים?

תשובה: שאלה טובה. חברים אחרים הם בגיל אחר ופרשו והיוונו כל אחד בגיל אחר. ההסדר שקיבל תוקף של פסק דין, חל לגבי כולם, על כל הגילים ועל כל מועדי היוון. כולם רשאים ליהנות ממנו, איש איש לפי מקדם היוון שלו, על פי תקנות היוון הרגילות שחלות על כולם מאז ומתמיד.

 

הכללים חלים לגבי כל מי שלקח היוון במסלול גיל 70 וסיים להחזיר את ההיוון. גובה ההטבה מצריך בדיקה של כל מקרה לגופו על ידי גורם מקצועי/פקיד השומה.


 

שאלה: אמרו לי שיש הבדל בין מי שהיוונו לפי 1992 לבין אלה שהיוונו לאחר מכן.

תשובה: נא לא להתבלבל. זה מה שהיה ובוטל. כעת הכללים אחידים לכולם, לפי חישוב "שיטת המקדם", עם אותם מקדמי ההיוון שבתקנות ההיוון, הכללים זהים אך הפעילות שנדרשת מהגמלאי שונה ונגזרת מגיל הזכאות לפני/אחרי 1.12.2012.


שאלה: חבר שלי הוא גמלאי צה"ל שטרם הצטרף לצוות. האם הוא יוכל ליהנות מההסדר החדש?

תשובה: כן. צוות הוא הבית של גמלאי צה"ל ודואג גם לאלה שאינם חברים בארגון וגם הם יוכלו ליהנות מההסדר החדש.


 

שאלה: אני כבר עשיתי קיבוע זכויות ותיאום מס. יש לי מקורות הכנסה נוספים, שטיפל בהם רואה החשבון שלי. לא ניתנה הטבת המס על הקצבה בנימוק שהיוונתי בעבר ומיציתי את הזכות.

תשובה: בעקרון לא מיצית את זכותך. גם עליך יחולו הכללים החדשים ונוכל להציע שרואה החשבון שלך יגיש שומה מתוקנת בחישוב לפי אותם הכללים החדשים לאותו פקיד שומה. ניתן לקבל בסניפי צוות את ההנחיה החדשה של רשות המסים לפקידי השומה, כדי שתשמש בידכם כאסמכתא. כל מקרה לגופו, מצריך בדיקה של גורם מקצועי.


 

שאלה: במקרה שלי, חישוב המס נעשה במופ"ת צה"ל. האם אני נדרש לפנות לפקיד שומה?

תשובה: רק במקרה של הכנסה יחידה ולמי שהגיע לגיל הזכאות לפני 1.12.12.


 

שאלה: מה שיעור הטבת המס?

תשובה: תיקון 190 לפקודת מס הכנסה קבע כי שיעור הפטור מתקרת הקצבה המזכה יגדל באופן הדרגתי במהלך השנים, כדלהלן:

 

תקופת הפטור 

שיעור הפטור 

עד 31.12.2011  35% 
מ-1.1.2012 עד 31.12.2015  43.5% 
מ-1.1.2016 עד 31.12.2019  47% 
מ-1.1.2020 עד 31.12.2024  52% 
מ-1.1.2025 ואילך  67% 

 

נכון להיום תקרת הקצבה המזכה הינה בסך של 8,660 ₪, ושיעור הפטור הינו 52%, קרי, גובה הפטור הינו בסך של 4,503 ₪.


 

שאלה: למי תודה ולמי ברכה?

תשובה: המנכ"ל דן נדיב הוביל וניהל צוות מקצועי שהורכב במיוחד למשפט זה. הוביל את הליטיגציה עו"ד דרור ורסנו, עו"ד מהמעלה הראשונה, ממשרד עו"ד יגאל ארנון. מאחוריו הייתה מחלקת המסים של משרדו. נשכרו שירותים של רואי חשבון מומחים למיסוי בתחום זה מן המעלה הראשונה – רו"ח קובי ייטח ורו"ח יעקב כהן. עימנו היו רו"ח דוד כהן, רוחמה פור נציגת צוות במופ"ת, ועו"ד לימור סנדלר ממשרדי, ואחרון אני עבדכם.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד